?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Закат над Замбези
akoppo
sml-1725

Прогулка на катере по реке Замбези. Ищем бегемотов, крокодилов и закат.


02.
sml-1485

03.
sml-1486

04.
sml-1495

05. Туристы изучают бегемотов
sml-1505

06. Бегемоты изучают туристов
sml-1510

07.
sml-1513

08.
sml-1514

09.
sml-1519

10.
sml-1528

11.
sml-1542

12.
sml-1560

13.
sml-1565

14.
sml-1568

15.
sml-1576

16.
sml-1578

17.
sml-1580

18.
sml-1585

19.
sml-1593

20.
sml-1598

21.
sml-1603

22.
sml-1604

23.
sml-1610

24.
sml-1611

25.
sml-1613

26.
sml-1627

27.
sml-1633

28.
sml-1650

29.
sml-1665

30.
sml-1666

31.
sml-1669

32.
sml-1670

33.
sml-1675

34.
sml-1686

35.
sml-1691

36.
sml-1692

37.
sml-1693

38.
sml-1694

39.
sml-1695

40.
sml-1704

41. Англичане чувствуют себя как дома
sml-1710

42. Немцы тоже
sml-1717

43.
sml-1718

44.
sml-1740

45.
sml-1756

46.
sml-1762

47.
sml-1764